Cinsel Taciz Suçu, Şartları ve Cezası Nedir? TCK madde 105 2024 ANTALYA

Sosyal medya hesapları üzerinde el ettiği dataları emniyette bulunan datalar ile kıyaslayarak faili bulmaya çalışmaktadır. Örneğin, sosyal medya hesaplarına kaydedilen cep telefonlarının belli hanelerine ulaşılabilmektedir. Yer, zaman ve sosyal medya hesabından elde edilen diğer bilgiler kullanılarak elde edilen birkaç haneli cep telefonunun kime ait olduğu bulunmaya çalışılmaktadır. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması , sanığın 5 yıl gözlenmesi ve sanık hakkında verilen hükmün bu süre boyunca hiçbir sonuç doğurmaması, sanığın bu sürede yeni bir suç işlememesi halinde hakkındaki davanın düşmesi olarak açıklanabilir. Maddenin ikinci fıkrasında suçun nitelikli halleri sayılmış ve bu hallerde cezanın yarı oranında arttırılacağı belirtilmiştir.

İyi bir ceza avukatı iddiaların çürütülmesine yardımcı olacaktır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, sanığa yüklenen cinsel taciz suçunun sabit olup olmadığı ve suçun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. Madde gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde; cinsel istismar suçunun, cinsel saldırı suçundan farklı olarak düzenlenmesi amacının sadece ve sadece mağdurun yaşı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerekçede aynen “Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır.” denilmektedir. Buradan da her iki suç düzenlenirken mağdurun yaşının onsekizden büyük olması durumunda cinsel saldırı, onsekiz yaşından küçük olması -102.

Cinsel Taciz Suçu Hakkında Adli Para Cezası, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Erteleme Kararı Verilmesi Mümkün müdür?

Mağdur ile fail arasındaki husumete bakıldığı kadar tanık açısından da inceleme yapılmalıdır. Tanığın ifadelerinde istikrar bulunması, mağdurun iddialarını destekleyen beyanlar dikkate alınacaktır. Tanıklıktan çekinebilecek kişilere çekinme haklarının olduğunun bildirilmemesi, yeminsiz dinlenmeleri hükme esas alınmaz. Örneğin gözle tacizin cezası nedir diye bakıldığında nitelikli hallerine girmediği müddetçe basit cinsel taciz için öngörülen cezaya hükmolunmaktadır.

 • Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
 • Fiziki temasın bulunması halinde cinsel taciz suçundan değil; cinsel saldırı, cinsel istismar veya reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçundan bahsedilebilecektir.
 • Suçun 15 ile 18 yaş arasındaki bir kişiye karşı işlenmesi halinde cinsel saldırı suçunun varlığından bahsedebilmek için hileli davranışların mevcut olması gerekir.
 • Örneğin Kişinin, eşinden ayrıldığını bildiği bayanı arayıp istemediği halde arkadaşlık teklif etmesi şeklindeki eylemi cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.
 • Cinsel taciz suçunun oluşması için, fail tarafından gerçekleştirilen hareketin cinsel amaçlı olması gerekmektedir.
 • Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, süreklilik arz edecek mahiyette de olabilir.

Sözle, beden diliyle veya her türlü iletişim aracıyla gerçekleştirilen, kişinin cinsel özgürlüğünü ihlal eden ve rızasına dayanmayan cinsel içerikli davranışlara cinsel taciz denmektedir. Cinsel taciz mağduru kişinin, bu vaka nedeniyle okuldan ayrılmış olması, işten çıkması ailesinin yanından taşınması gibi durumlar mevcut ise bu suçun cezası 1 yıldan az olamaz. Sözlü cinsel tacize verilebilcek en iyi örnek yolda kişiye laf atılmasıdır. Failin cisel amaç güden bu sözleri mağdur tarafa iletmesiyle fiziksel temas bulunmadığından dolayı sözlü cinsel taciz vuku bulmuş olacakatır. Cinsel taciz teşkil eden suçlardan bahsetmek gerekirse öncelikle cinsel tacizde cinsiyetin bir öneminin olmadığının bilinmesi gerekir. Yani cinsel taciz yalnızca kadınlara özgü değil erkeklere karşı da işlenebilmektedir.

Cinsel Tacizin OIuşması

Hâkim davranışın cinsel amaçlı olup olmadığını somut olayın özelliğine göre takdir edecektir. Teşhir suretiyle cinsel taciz suçuyla hayasızca hareketler suçları birbirine karıştırılabilmektedir. Yargıtay, eğer belli bir kişi hedef alınarak cinsel organ gösterilmişse cinsel tacizin bulunduğu görüşündedir. Belli bir kişiye yönelik olmadan kendisini teşhir etmesi durumundaysa altı aydan bir yıla kadar hapis cezasını öngören hayasızca hareketle suçundan hüküm kurulur. Cinsel taciz suçu, kişinin cinsel amaçlı davranışlarıyla bir başkasını rahatsız etmesi veya bu kişinin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda oluşur. Bu suçun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezasıdır.

Kanunda nasıl işleneceği belirtilmediği için her türlü hareketle işlenebilmektedir. Kimliği belli veya belirlenebilir hesaplar, cihazlar veya uygulamalar üzerinden yapılan cinsel tacizlerin ispatı kolaydır. Cezayı artıran nitelikli halin bulunduğu durumlardaysa, cinsel taciz şikayete bağlı olmaktan çıkar. Mağdurun yetişkin olduğu durumlarda da çocuk olduğu durumlarda da böyledir.

Cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Bir kimse işlemeye kastettiği cinsel taciz suçunun işlenmesine elverişli hareketlerle ve doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise bu suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Davranışlar bölümlere ayrılabildiği oranda suç teşebbüse uygun hale gelmektedir. Örneğin, cinsel taciz niteliğindeki ibareler içeren mektubu failin mağdura göndermesi ancak mağdurun eline ulaşmadan mektuba el konulması olayında, suç teşebbüs aşamasında kalmıştır. Buna göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Örnek vermek gerekirse kişi cinsel içerikli mektubu mağdura vermek üzereyken arkadaşının gelip elinden alması cinsel taciz suçuna teşebbüs örneklerinden sayılabilir.

 • Cinsel taciz suçu ile mücadelede, sosyal medya platformlarının tutumu, soruşturma süreçlerinde zorluklara yol açabilmektedir.
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti verenlerin de sorumlu olduğu kişiler üzerinde nüfuzu vardır.
 • Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel serbestiyetini koruma altına alır ve bu tür saldırılara karşı yasal yaptırımlar getirir.
 • Manevi unsuru ise kasttır, failin cinsel amaçla hareket etmesidir.
 • Failin ayrıca cinsel amaçla hareket etmiş olması aranır.” Tacizde bulunan failin eylemini, cinsel amaçlı olarak gerçekleştirmediğinde cinsel taciz suçu oluşmayacaktır.

Yani, eğer kanunda belirlenen cinsel taciz suçu eylemi, iki yılın altında bir hapis cezasını gerektiriyorsa, bu durumda doğrudan tutuklama kararı verilemez. Bu durumda hâkim, fail hakkında doğrudan tutuklama kararı verebilir. Cinsel taciz suçunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, özellikle çocukların korunmasına yönelik olarak daha ağır yaptırımlar uygulanabilir. Her suçun ve durumun farklı ele alınması gerekmekte olup, tutuklama kararları da suçun türüne, şüphelinin davranışlarına ve delillerin durumuna bağlı olarak titizlikle verilir.

Bunun için hazırlık hareketi ve icra hareketi arasındaki farkı belirlemek gerekecektir. Cinsel taciz suçunun zincirleme olarak işlenebilmesi mümkündür. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, cinsel taciz suçu, mağdurun şikayeti doğrultusunda değerlendirilen bir suçtur. Ancak, bu suç cinsel dokunulmazlığa yönelik işlendiği için, uzlaşmaya elverişli değildir.

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

https://www.roscasaresbasket.com/ taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, süreklilik arz edecek mahiyette de olabilir. Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut/belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Temas darp amacıylaysa yine cinsel saldırıdan hüküm kurulmaz, zira kasten yaralama suçu vardır.

Madde 105- Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. “1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

İstanbul Şişli’de bulunan bir AVM’deki giyim mağazasında küçük bir çocuk, yabancı uyruklu bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. 16 Nisan’da hakim karşısına çıkan ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan yabancı uyruklu şahsın avukatı, müvekkilinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek karara itiraz etti. Madde 102 ve 105 bu nedenlerden dolayı basit ve nitelikli halleri kapsayacak şekilde ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Basit hal ile anlatılmak istenen cinsel eylemin sarkıntılık aşamasında kalmasıdır.

Bu durumda, failin mağdura yönelik eylemleri, cinsel bir içerik taşımalı ve mağdurun bu tür bir teması kabul etmediği bir ortamda gerçekleşmelidir. Cinsel taciz suçu, mağdurun rızası olmaksızın gerçekleşen bir eylemdir. Mağdurun açık rızasının bulunması halinde, yani eyleme onay verdiği belirlendiğinde bu suçun oluşmadığı kabul edilir. Ancak rızanın varlığını saptamak için, bu rızanın özgür irade ile verildiğine emin olmak gerekir. Türk Ceza Kanunu’nda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik cinsel taciz suçları ayrı maddeler altında değerlendirilir. Yargıtay kararları çerçevesinde cinsel taciz suçuna dair bazı eylemler şunlardır.

 • Halk Akademi’den Çiğdem Tosun’un haberine göre, Firouzian, çocuğa eliyle “Gel” şeklinde işaret etti.
 • Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kesinleşmemiş bir mahkeme kararıdır ve hüküm 5 yıl askıda kalır.
 • Fıkrası ise; “Yargıtay, Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.
 • Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesiyle meydana gelir.
 • Maddesinde düzenlenmiş bir suç olup cinsel suçlar içerisinde cezası itibariyle görece hafif kabul edilen suçlar arasındadır.
 • Cinsel taciz suçu, gerek basit gerekse nitelikli halleri ile değerlendirildiğinde, cezanın üst sınırının 10 yılı aşmaması şartı göz önüne alındığında, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Soruşturma kapsamında Ahmet Taner C.’nin 2018’de F.K., 2019’da S.U. Ve N.S.’ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Ahmet Taner C., 15 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Cinsel tacizden daha farklı ve nitelikli olacak şekilde cinsel saldırı ve istismarın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır. Cinsel dokunulmazlığın zarar görmüş olmasından bahsedilebilir. Mağdura temasta bulunulması konusuna hassasiyetle yaklaşılır.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar

Bu gibi durumlarda yetkili makamlar, yani savcılık veya mahkeme, suçu öğrendiği anda re’sen soruşturma ve kovuşturma işlemleri başlatabilir. Cinsel taciz suçu, mağdurun hukuki korunması açısından önemli bir suç kategorisidir. Cinsel taciz suçu ile ilgili delil toplama sürecinde, hukuka uygun hareket etmek, adaletin sağlanması ve mağdurun haklarının korunması için elzemdir. Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, gönderilen görsel, sesli ya da yazılı materyaller hukuki süreçte önemli deliller oluşturabilir.

Cinsel taciz suçu, mağdurun yaşadığı travma ve ciddi psikolojik etkiler nedeniyle mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Cinsel taciz, mağdurun cinsel yönelimi veya toplumsal statüsü ne olursa olsun herkesi etkileyebilir ve herkes için ciddi bir suç teşkil eder. Cinsel taciz her yaş grubundan bireye karşı işlenebilecek ciddi bir suçtur. Yasa koyucular, cinsel tacize uğrayan çocuklara yönelik koruyucu tedbirleri güçlendirmeye ve bu suçun failine yönelik cezai yaptırımları ağırlaştırmaya çalışmaktadırlar.

 • Eğer fail işlediği suçta mağdura karşı bir teması var ise bu fiil zaten cinsel taciz suçuna değil TCK’nin 102.
 • Suçun manevi unsuru ise özel kast olup, eylemin sırf başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Olay tarihinde 15 yaşını doldurmamış mağdurun rızası hukuken geçerli sayılmazken, 15 yaşını tamamlayan mağdurun rızası yasal olarak geçerlidir.
 • Bir suçun cinsel taciz olarak değerlendirilmesi için mağdura karşı herhangi bir fiziksel temasın olmaması gerekir.
 • Cinsel taciz suçu, genellikle cinsel sözlü taciz ya da cinsel amaçlı davranışları kapsar ve bu suç türünde mağdura fiziksel bir temas bulunmaz.

Mağdurun geçerli olan rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır. Mağdur rızayı verirken ehil olmalıdır yani akıl hastalığı ya da yaş küçüklüğü durumlarında geçerli bir rızadan bahsedemeyiz. Rıza mağdurun ikrarı ile verilebileceği gibi toplanan delillerle zımmi rıza olarak da kabul edilebilir. Olay tarihinde 15 yaşını doldurmamış mağdurun rızası hukuken geçerlidir.

Bu davranışlar kişiyi rahatsız eder, onurunu zedeler ve günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Türk Ceza Kanununda cinsel taciz, cinsel amaçlarla kişinin beden dokunulmazlığının ihlal edilmesi ve cinsel onurunun zedelenmesi olarak tanımlanır. Maruz kalan kişi taciz eylemine karşı koruma talep edebilir ve suç duyurusunda bulunabilir. Tutuklama, şüpheli veya sanığın kaçma, saklanma ihtimali veya bu eğilimi gösteren hareketleri ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme gibi durumların söz konusu olması gerekir. Ayrıca tanık, mağdur veya diğer kişiler üzerinde baskı ya da etki yapma girişimlerinde bulunması gerekir. Kanunun 100/4 maddesine göre, “adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar hariç, üst sınırı iki yıldan az olan hapis cezasını gerektiren suçlarda tutuklama kararı verilemez” hükümleri bulunmaktadır.

Cinsel taciz suçunun basit hali şikayete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Şikayete bağlı suçtan kasıt kovuşturma sürecinin başlamasının mağdurun şikayetine bağlı olmasıdır. Basit cinsel taciz suçunun şikayet süresi suçun işlenilmesinin ve failinin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. 6 ay içerisinde şikayette bulunulmazsa mağdur şikayet hakkını kaybeder.

Kanunda ilgili durumlarla alakalı farklı detaylar ve cezalandırmalar içeren birçok madde olduğu bilinmelidir. Duruma ve olaya göre yargılanma süreci değişiklik gösterebilir. TCK 105/1 hükmü gereği suçun bir çocuğa karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırı 6 ay olup ceza üst sınırı 3 yıl olarak düzenlenmiştir. Süreli hapis cezasına ilave olarak adli para cezası yaptırımı düzenlenmediği için faile adli para cezası hükmedilmez.

Leave a Comment